Regulamin


Regulamin serwisu milanos.pl
I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu milanos.pl - internetowego serwisu prowadzonego w domenie milanos.pl

Administrator serwisu milanos.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu milanos.pl

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu milanos.pl, niezależnie od faktu umieszczenia jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu milanos.pl, serwis milanos.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienie wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny.

2. serwis milanos.pl (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie milanos.pl, składających się na serwis milanos.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.milanos.pl/, o charakterze rozrywkowym, umożliwiający w szczególności umieszczanie linków do filmików, gier, galerii oraz stron internetowych w celu, miedzy innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczanie własnych autorskich przemyśleń.

3. plik – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności Serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.milanos.pl/ w części poświęconej funkcjonalności serwisu).

4. serwery milanos.pl – serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis milanos.pl i na których - w ramach serwisu milanos.pl – zapisywane są informacje, linki, opinie, komentarze, pliki oraz wszelkie treści umieszczone w serwisie.

5. konto – założone przez użytkownika serwisu milanos.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez klikniecie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny serwisu milanos.pl w wiadomości e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu milanos.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i złożenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.

6. profil użytkownika – miejsce w serwisie milanos.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu milanos.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

II. Zasady korzystania z serwisu milanos.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu milanos.pl umożliwiającego m.in. nieodpłatne zamieszczanie informacji w serwisie milanos.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności serwisu milanos.pl jako Administratora. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie milanos.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu milanos.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie milanos.pl jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w serwisie).

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu milanos.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa milanos.pl przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują serwisowi milanos.pl.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu milanos.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis milanos.pl, w tym treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

b. zamieszczać w Serwisie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści,

c. głosować na dane linki zamieszczone w Serwisie zgodnie z dostępną funkcjonalnością Serwisu,

d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu milanos.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu milanos.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu milanos.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu milanos.pl polegające na zamieszczaniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w ramach serwisu milanos.pl oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania określonych treści w ramach serwisu oraz jest władny udzielić serwisowi milanos.pl określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu milanos.pl jest właściciel portalu milanos.pl. Serwis milanos.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis milanos.pl przetwarza dane zamieszczane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym oznaczone jako obowiązkowe tzn. nazwa użytkownika, adres email, hasło jak również inne jego dane dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie milanos.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez serwis milanos.pl, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Po zakończeniu z korzystania z serwisu milanos.pl, serwis milanos.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu m.in. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu milanos.pl.

9. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu milanos.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Zarejestrowanie i aktywowanie konta przez użytkownika w ramach serwisu milanos.pl jest równoznaczne z tym, iż użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

11. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczeniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie milanos.pl, a także za skutki udzielenia serwisowi milanos.pl, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez milanos.pl z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec serwisu milanos.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie milanos.pl lub z tytułu udzielenia serwisowi milanos.pl, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez milanos.pl z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie serwisu milanos.pl lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.

12. Użytkownik korzystając z serwisu milanos.pl poprzez zamieszczenie określonego komentarza, opinii, pliku lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania serwisowi milanos.pl określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez serwis milanos.pl zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

13. Z tytułu korzystania z serwisu milanos.pl, serwis milanos.pl nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu milanos.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

14. Z serwisu milanos.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Serwis milanos.pl różnicuje funkcjonalność serwisu milanos.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji i aktywacji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu milanos.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu milanos.pl, zamieszczać linki, komentarze, opinie, pliki lub inne treści, głosować na wybrany link zgodnie z funkcjonalnością serwisu milanos.pl. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym aktywne konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.milanos.pl/ w części poświęconej funkcjonalności Serwisu).

15. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji w ramach serwisu milanos.pl jak i korzystanie z usługi serwisu milanos.pl są dobrowolne.

16. Po dokonaniu aktywacji konta, użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie milanos.pl, poprzez złożenie przez użytkownika dyspozycji usunięcia jego konta, po uprzednim zalogowaniu się na to konto. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie usunięta cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze anonimowe, oraz dodane linki (do filmików, gier, galerii i tym podobnych) które od tej chwili będą widoczne jako linki anonimowe.

17. Użytkownik posiadający aktywne konto w ramach serwisu milanos.pl może m.in.: zamieszczać linki, umieszczać komentarze, pliki, opinie, głosować na wybrany link zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu milanos.pl.

18. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym administracja serwisu milanos.pl zastrzega możliwość opóźnień.

19. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji konta w ramach serwisu milanos.pl, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez administracje serwisu milanos.pl wyłącznie do:

a. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,

b. kontaktowania się administracji serwisu milanos.pl z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem milanos.pl (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowościach itp.).

c. wysyłania newslettera z najciekawszymi materiałami ostatniego czasu na stronie (z opcji tej można zrezygnować w każdej chwili wyłączając ją w ustawieniach w swoim profilu na stronie)

20. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik danego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się do konta. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Administracja serwisu milanos.pl sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe.

21. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania Serwisu z wykorzystaniem konta danego użytkownika.

22. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik - założyciel konta).

23. W serwisie milanos.pl można posiadać tylko jedno zarejestrowane konto.

24. Każdy użytkownik serwisu milanos.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym „niechcianej” reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody administracji serwisu milanos.pl), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie milanos.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w pkt 24a Regulaminu jak również linków: do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę,

c. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

d. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy milanos.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych serwisu milanos.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

25. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 24 a-d Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez serwis milanos.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego linku, komentarza, opinii, pliku lub innej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które administracja serwisu milanos.pl ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego administracja serwisu milanos.pl jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

26. Administracja serwisu milanos.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis milanos.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu milanos.pl, administracja serwisu milanos.pl nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu milanos.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

27. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu milanos.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, administracja serwisu milanos.pl powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu milanos.pl (http://www.milanos.pl/) stosowną informację.

28. W ramach serwisu milanos.pl administracja serwisu milanos.pl zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do administracji serwisu milanos.pl informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu administracja serwisu milanos.pl zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie: „Zgłoś”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Administracja serwisu milanos.pl udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem pomoc(malpka)milanos.pl .

29. Administracja serwisu milanos.pl oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu milanos.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie administracja serwisu milanos.pl oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu milanos.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres pomoc(malpka)milanos.pl . Administracja serwisu milanos.pl do korzystania z Internetu, w tym serwisu milanos.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, administracja serwisu milanos.pl zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Administracja serwisu milanos.pl nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu milanos.pl.


30. Administracja serwisu milanos.pl nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach serwisu milanos.pl. Dane mogą być usunięte przez administracje serwisu milanos.pl w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez administracje serwisu milanos.pl prowadzenia serwisu milanos.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Administracja serwisu milanos.pl zastrzega sobie również prawo niepublikowania w szczególności linków, komentarzy, opinii, plików i innych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez administracje serwisu milanos.pl prowadzenia serwisu milanos.pl. Z tego powodu administracja serwisu milanos.pl odradza umieszczanie treści w serwisie milanos.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność administracji serwisu milanos.pl wyraźnie lub zezwalających administracji serwisu milanos.pl na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność administracji serwisu milanos.pl za takie działania, administracja serwisu milanos.pl nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu milanos.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie milanos.pl, w tym w szczególności za zamieszczone linki prowadzące do określonych stron internetowych oraz za treści umieszczone na tych stronach; i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu milanos.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od administracji serwisu milanos.pl,

e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego linku, komentarza, opinii, pliku lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,

f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu milanos.pl, administracja serwisu milanos.pl w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu milanos.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; administracja serwisu milanos.pl deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu milanos.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Free4Fresh płatnych usług w ramach serwisu milanos.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności administracji serwisu milanos.pl w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać.

31. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu milanos.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej pomoc(malpka)milanos.pl .

32. Administracja serwisu milanos.pl oświadcza, iż wszystkie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści umieszczane w serwisie milanos.pl są rejestrowane przez serwis milanos.pl, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. administracja serwisu milanos.pl oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do administracji serwisu milanos.pl odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, administracja serwisu milanos.pl udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu milanos.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu milanos.pl, przy czym administracja serwisu milanos.pl działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi serwis milanos.pl do przekazania takich danych.

33. Administracja serwisu milanos.pl oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis milanos.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu milanos.pl.

34. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności zamieszczając link, komentarz, opinię, plik) w serwisie milanos.pl wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez inne podmioty, w tym także w celach reklamowych.

35. Administracja serwisu milanos.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, administracja serwisu milanos.pl poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.